• LOGOPEDA, PEDAGOG , SURDOPEDAGOG

    •  

     mgr Magdalena Sosińska;   gabinet 311, II piętro

      

      

      Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:

     1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

     2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców         i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

     3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współ-pracy z rodzicami uczniów;

     4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

      a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań      i uzdolnień uczniów oraz przyczyn nie-powodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

      b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

     Do zadań pedagoga w szkole  należy w szczególności:

      

     1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

      2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

      3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

     4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci             i młodzieży;

     5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

     6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

     7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

     8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

     a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań       i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia     i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

     b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      

     Godziny pracy w roku szkolnym 2020/2021 semestr I

     Poniedziałek

     Wtorek

     Środa

     Czwartek

     Piątek

      

     8.00 – 9.00

     9.00 – 10.00

     10.00 – 11.00

     11.00 – 11.45

     12.05 – 12.50

     13.00 – 13.45

     13.50 – 14.35

      

     12.05 – 12.50

     13.00 – 13.45

     13.50 – 14.35

     14.35 – 15.20

      

     12.05 – 12.50

     13.00 – 13.45

     13.50 – 14.35

     14.35 – 15.20

      

     9.00 – 10.00

     10.05 – 10.50

     10.50 – 11.50

     12.05 – 12.50

     12.50 – 13.35

     13.35 – 14.35

     14.35 – 15.20

      

     12.05 – 12.50

     13.00 – 13.45

     13.50 – 14.35

     14.35 – 15.20

      

     zajęcia rewalidacyjnezajęcia korekcyjno – kompensacyjne i terapii logopedycznej; inne czynności logopedy i pedagoga zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne