Kalendarz

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Logopeda

LOGOPEDA,  PEDAGOG , SURDOPEDAGOG

mgr Magdalena Sosińska;   gabinet 311, II piętro

 

 

 Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców         i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współ-pracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań      i uzdolnień uczniów oraz przyczyn nie-powodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

 b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Do zadań pedagoga w szkole  należy w szczególności:

 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

 2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

 3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci             i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

 

 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań       i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia     i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r.           w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Godziny pracy w roku szkolnym 2019/2020  

 

Zapraszam rodziców, nauczycieli, wychowawców na konsultacje

  • z logopedą:

poniedziałki w godz. 10.50– 11.50

piątki w godz. 11.05 – 12.05

  • z pedagogiem:

wtorki w godz. 11.05 – 12.05

czwartki w godz. 15.00 – 16.00

 

Godziny pracy w roku szkolnym 2019/2020   semestr II

Magdalena Sosińska -  logopeda, pedagog, surdopedagog,   gabinet 311 

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

 

PIĄTEK

09.05 – 10.05  RL

11.05 – 12.05 P

11.05 – 12.05 RSL

11.05 – 12.05 RL

11.05 – 12.05 L

10.05 – 10.50  Pzkk

12.05 – 12.50  TL

12.05 – 12.50  TL

12.05 – 12.50 TL

12.05 – 12.50 TL

10.50 – 11.50 L

13.00 – 13.45  P zkk

 13.00 – 13.45  P zkk

13.00 – 13.45  P zkk

13.00 – 13.45 TL

11.50 – 12.50 R S

13.50 – 14.35  TL

13.50 – 14.35  TL

13.50 – 14.35  P zkk

13.50 – 14.35  P zkk

12.50 – 13.50 R L

15.00 – 15.45   P zkk

15.00 – 15.45   P zkk

15.00 – 16.00 P

15.00 -15.45 P zkk

13.50 -14.35 TL

15.45 -16.30  TL

Legenda:

TL - terapia logopedyczna

L – logopeda (inne zadania)                         

Pzkk – pedagog (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne) 

P – pedagog (inne zadania)                                                           

RS - zajęcia rewalidacyjne z surdopedagogiem                                                                                          

RL - zajęcia rewalidacyjne z logopedą                  

15.00 – 16.00  RL

 


 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Widuchowej
    ul.Barnima III 1
    74-120 Widuchowa
  • Stacjonarny: 91 4167115

    Fax: 91 416 71 36

Galeria zdjęć