• ???


    • 25 maja 2018 roku weszło w życie unijne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).Nowe regulacje zawiera rozporządzenie   Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE.

      

     Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Alicja Pałka
     Kontakt z Inspektorem poprzez pocztę e-mail:inspektor@spwiduchowa.pl
      
     Administratorem Danych Osobowych  jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Widuchowej
     Kontakt z  ADO e mail: dyrekcja@spwiduchowa.pl
      
      
      
      
      

     Inormacja RODO  

     zgodna z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera  w  Widuchowej  przy ulicy Barnima III 1.
     2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania zadań statutowych szkoły: dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz  upowszechniania osiągnięć uczniów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich, promowanie szkoły w akcjach społecznych a także publikowanie ich  na stronie internetowej szkoły, facebooka szkolneco czy mediach.
     3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: osoby uprawnione, pracownicy szkoły, organ prowadzący, organ nadzorujący szkołę, kuratorzy sądowi, sądy.
     4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa oświatowego oraz przepisach związanych z archiwizacją.
     5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
     6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
     7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
     8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do podania danych. W przypadku niepodania danych osobowych będzie niemożliwe realizowanie zadań szkoły wobec Państwa dziecka.

      

     OBIEKT MONITOROWANY

     Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

     1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera  w  Widuchowej  przy ulicy Barnima III 1.
     2. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa i porządku w placówce, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
     3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia placówki.
     4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
     5. Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane do 30 dni od dnia nagrania.
     6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
     7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
     8. Wejście do placówki oświatowej odbywa się zgodnie z Regulamin - wejścia do szkoly.doc