• Zadania i kompetencje

    • Rada rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły. Składa się z przedstawicieli wszystkich oddziałow szkolnych wybranych przez rodziców uczniów danej klasy w głosowaniu tajnym.

     Rada rodziców reprezentuje rodziców w kontaktach z:

     • dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną i samorządem szkolnym,
     • gminą (czyli organem prowadzącym szkołę),
     • kuratorium (czyli organem sprawującym nad szkołą nadzór pedagogiczny),
     • innymi radami rodziców.


     Rada rodziców ma wiele istotnych z punktu widzenia rodziców kompetencji, m.in.:

     • może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu nadzorującego szkołę z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
     • może delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, 
     • może gromadzić fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców i wydatkować je na określone cele,
     • opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,
     • opiniuje program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki,
     • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
     • opiniuje możliwość działania na terenie szkoły stowarzyszeń i innych organizacji.

      

     Konto podstawowe Rady Rodziców  27 9377 0000 0200 0752 2002 0001

      

      

      


     Szczegółowe kompetencje Rady Rodziców zawarte są w STATUCIE Szkoły  Podstawowej