• Regulamin SU Zespołu Szkół

    • Regulamin

     Samorządu Uczniowskiego  Szkoły Podstawowej w  Widuchowej

      

     I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

     1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Widuchowej zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. i Statutu Szkoły Podstawowej w Widuchowej.
     2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów Szkoły. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej.
     3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły.
     4. Regulamin jest dokumentem otwartym na wszelkie nowe rozwiązania wynikające zarówno z polskiego systemu oświaty, jak również z wewnętrznego rozwoju organizacyjnego Szkoły.
     5. Samorząd Uczniowski jest reprezentowany przez wybraną spośród uczniów Radę.
     6. Rada współdziała z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
     7. Samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły , Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
     • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią celem i stawianymi wymaganiami,
     •  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
     • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych propozycji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
     • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
     • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły Podstawowej,
     • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
     1. Samorząd Szkolny może prowadzić działalność uczniowską w formie prowadzenia sklepiku szkolnego.
     2. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum mogą wybierać swoje Rady.
     3. Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej i oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Widuchowej działają według jednego regulaminu Samorządu Uczniowskiego, współpracują ze sobą.

      Oba Samorządy wybierają swoje Rady:

     - uczniowie Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami gimnazjalnymi dokonują wyboru najpóźniej do 15 października,

      

     II WŁADZE SAMORZĄDU

     1. Władzami Samorządu są:
     1. Rada Samorządu Uczniowskiego zwana dalej Radą;
     2. Zarząd;
     3. Komisja Rewizyjna
     1. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z przedstawicieli klas, po dwoje z każdej klasy, wybieranych w wyborach bezpośrednich w  poszczególnych  klasach.
     2. Do kompetencji  Rady należy:

     - odwoływanie przedstawicieli uczniów do Rady;

     - uchwalanie regulaminu samorządu i innych regulaminów wewnętrznych oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek;

     - wybór Komisji Wyborczej, która przeprowadza wybory do władz Samorządu;

     - wybór Komisji Rewizyjnej;

     - przyjmowanie półrocznych sprawozdań Zarządu;

     - podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu.

     4. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady odbywa się nie później niż 7 dni po wyborach.

     5. Zebrania Rady  odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Zebranie Rady zwołuje i prowadzi przewodniczący Rady.

     6. Rada jest zobowiązana prowadzić protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń.

     7. Zarząd składa się z 6 uczniów:

     • Przewodniczącego,
     • Wiceprzewodniczącego
     •  4 członków.

     8.W zebraniach bez prawa głosu uczestniczą sekretarz i skarbnik.

     9. Do kompetencji Zarządu należy:

     a) kierowanie bieżącą pracą samorządu;

     b) reprezentowanie Samorządu wobec jego członków i na zewnątrz;

     c) przedstawianie półrocznych sprawozdań z pracy Radzie Samorządu Uczniowskiego;

     d) prowadzenie dokumentacji pracy Samorządu;

     e) prowadzenie gospodarki finansowej.

     10. Na własne życzenie w zebraniach Zarządu może uczestniczyć opiekun Samorządu.

     11. W czasie trwania nauki w szkole zebrania Samorządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Zebranie Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zarządu lub inny członek Zarządu przez niego upoważniony.

     12. Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków Zarządu, który przedstawia do wiadomości Radzie.

     13. Dokumenty finansowe w imieniu Samorządu podpisuje skarbnik, pozostałe dokumenty podpisują Przewodniczący i Sekretarz.

     14. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków wybieranych przez Radę Samorządu Uczniowskiego. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu.

     15. Komisja Rewizyjna kontroluje prace zarządu i minimum raz w semestrze przedstawia sprawozdania Radzie.

     16. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest prowadzić protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń.

     17. Członkowie Rady, Zarządu oraz Komisja Rewizyjna maja obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu. W szczególności maja obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach organów władz.

     18. Władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych  z nauką w szkole oraz udziałem w Samorządzie.

     19. Władze zobowiązane są do obrony praw i godności każdego ucznia Zespołu Szkół oraz do reprezentowania ich wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej.

     III KADENCJA WŁADZ,WYBORY

     1. Kadencja wszystkich władz Samorządu trwa jeden rok kalendarzowy. Termin odbywania się poszczególnych wyborów określa rozdział I pkt 9.
     2. W organach Samorządu mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej w widuchowej. W przypadku ukończenia lub przerwania nauki, przeniesienia do innej szkoły udział w Samorządzie i jego organach automatycznie wygasa.
     3. Wybory do organów władzy Samorządu oraz wybory Opiekuna Samorządu odbywają się tajnie i przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
     4. Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza powoływana przez Radę Samorządu Uczniowskiego.
     5. Wybory kandydatów na delegatów do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się w poszczególnych klasach najpóźniej dwa tygodnie przed terminem wyborów do Rady.
     6. Wybory Zarządu Rady uczniów Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi odbywają się do 31 października.
     1. nie później niż tydzień przed  terminem wyborów Komisja Wyborcza informuje uczniów o zasadach przeprowadzania wyborów.
     2. kandydaci mają dwa tygodnie na przedstawienie społeczności uczniowskiej swojego programu i przeprowadzenie kampanii wyborczej.
     1. Wybory Komisji Rewizyjnej odbywają się w ciągu dwóch tygodni po wyborach Zarządu.

      

     IV OPIEKUN SAMORZĄDU 

     1. Samorządy Uczniowskie obu Szkół reprezentujący ogół uczniów wybierają nauczycieli pełniących rolę Opiekuna Samorządu.
     2. Opiekun Samorządu jest doradcą służącym swoja pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu.
     3. Opiekun ma prawo uczestnictwa  we wszystkich działaniach Samorządu.
     4. Wyboru Opiekuna dokonuje ogół uczniów jednocześnie z wyborami Zarządu. W przypadku braku chętnego nauczyciela na Opiekuna Samorządu funkcję tę pełni nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Widuchowej
     5. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza. Wybory są tajne.
     6. Kandydatów na funkcje Opiekuna mogą zgłaszać członkowie Rady, Zarząd, samorządy klasowe, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Widuchowej, nauczyciele.

     V ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY

     1. Źródła pozyskiwania funduszy:
     1. dochody z prowadzenia sklepiku szkolnego;
     2. darowizny od sponsorów;
     3. z organizowania dyskotek, aukcji prac uczniów;
     4. z prowadzenia bufetu podczas imprez szkolnych.
     1. Fundusze będą przeznaczane na :
     1. nagrody konkursowe dla uczniów;
     2. dofinansowanie wycieczek klasowych i szkolnych;
     3. działalność charytatywną;
     4. organizacje imprez szkolnych ( dekoracje, rekwizyty itp. );
     5. upominki okolicznościowe dla nauczycieli ( z okazji DEN, Dnia Kobiet)
     1. Finanse  Samorządu prowadzi Skarbnik. Wszelkie operacje finansowe ewidencjonowane są w księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez Skarbnika przy pomocy opiekuna SU. Środki zgromadzone przez SU opiekun wpłaca na konto bankowe SKO w Banku Spółdzielczym Gryfino Oddział Widuchowa.

     VI POSTANOWEINIA KOŃCOWE

     1. O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności powyżej połowy uprawnionych do głosowania.
     2. Niniejszy regulamin powinien zostać przedstawiony przedyskutowany

     - w czasie pierwszego po wyborach posiedzenia Rady

     - we wszystkich klasach przed wyborami przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego

     1. Każdy Członek Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej otrzymuje na czas trwania kadencji własny egzemplarz regulaminu.
     2. Poprawki doi Regulaminu mogą zgłaszać Zarząd Samorządu lub członkowie Rady.
     3. Zgłoszone poprawki głosowane są na specjalnie zwołanym posiedzeniu Rady. NA dwa tygodnie przed tym posiedzeniem o treści poprawek muszą być poinformowani na piśmie wszyscy członkowie Rady. Ponadto treść proponowanych poprawek musi być wywieszona na tablicy informacyjnej.
     4. Zmiana Regulaminu Samorządu wymaga większości 2/3 głosów powyżej połowy uprawnionych do głosowania